HAMBURG
BRANCH

LHP Real Estate
Reichenhof
Kleine Reichenstrasse 1
20457 Hamburg
Germany

Oliver Loges
Partner
MRICS, HypZert (F), ö.b.u.v. SV
tel  +49 40 303 761 20
fax +49 40 303 761 30
email oliver.loges@lhp-re.de

RHINE-MAIN
BRANCH

LHP Real Estate
Mühlheimer Tor
Dieselstrasse 2
63165 Mühlheim
Germany

Tobias Herbst
Partner
MRICS, RICS Registered Valuer
tel  +49 6108 99 84 900
fax +49 6108 99 84 920
email tobias.herbst@lhp-re.de

HAMBURG
BRANCH

LHP Loges Herbst Partner
Real Estate Advisors
Kleine Reichenstrasse 1
20457 Hamburg
Germany

Oliver Loges
Partner
MRICS, HypZert (F), ö.b.u.v. SV
tel  +49 40 303 761 20
fax +49 40 303 761 30
email oliver.loges@lhp-re.de

RHINE-MAIN
BRANCH

LHP Loges Herbst Partner
Real Estate Advisors
Dieselstraße 2
63165 Mühlheim
Germany

Tobias Herbst
Partner
MRICS, RICS Registered Valuer
tel  +49 6108 99 84 900
fax +49 06108 99 84 920
email tobias.herbst@lhp-re.de